TAMIL DEPARTMENT

அறிமுகம்

About TAMIL DEPARTMENT

jpuhtpl nkhopfspd; jha; nkhop> cyfpd; jiyrpwe;j nkhopfspy; fhyj;jhy; Ke;jpa nkhop> ,d;Wk; ,sikNahL thOk; nkhop> nrt;tpay; nkhop> cyfpw;F mfk;> Gwk; vd;Dk; tho;tpaiy thhp toq;fpa nkhop vd;W vz;zw;w ngUikfSf;F cfe;j cah; nrk;nkhop jkpo;nkhop.

,k;nkhop fPo;f;fhZk; Nehf;fq;fisf; nfhz;L gapw;Wtpf;fg; gLfpwJ.

  • jkpo; fw;wy; - fw;gpj;jy; rpwg;gila gapw;Wtpj;jy;.
  • fw;wypy; khzth;fspd; Njit mwpe;J fw;gpf;f gapw;Wtpj;jy;.
  • jkpopy; Vw;gLk; gpiofis jtph;f;f gapw;Wtpj;jy;
  • ,yf;fpaq;fs; gfph;e;jpLk; tpOkq;fis gapw;Wtpj;jy;.

Faculty Profile

Assistant Professor of Bishop NewBigin
Name Mr.G.Gnanawilson
Qualification B.A.(Tamil).,
M.A.(Tamil).,
B.Ed.(Tamil).,
M.Ed.(EDU).
Designation Assistant Professor in Tamil Department

College First Rank Holders

Name Academeic Year Score
Ms.s.Jeba Shalini 2009-2010 830/1000
Ms.Meha srinivasan 2010-2011 840/1000
Mrs.Philomena Selvakumari 2012-2013 852/1000
Mrs.Rajalakshmi 2013-2014 838/1000
Ms. Kalaivani 2014-2015 825/1000

Download Question Bank

Subject Download Link
Tamil Question Paper